Faaliyetler

1) Üniversitede proje kültürünü geliştirmek, Üniversitenin araştırma politikaları, stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda kapasitesini geliştirerek araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin yapılmasını teşvik etmek.
2) Ulusal ve Uluslararası proje destek programlarını izlemek ve proje teklif çağrılarını ilgili kişi ve birimlere duyurmak.
3) Üniversitede görev yapan akademisyen ve araştırmacıları, fikir ve projelerini hayata geçirebilmeleri için uygun finansman ve hibe kaynaklarına yönlendirmek.
4) Proje ve araştırma geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve bu yönde ilgili kurum ve kişilere danışmanlık yapmak.
5) Projelerin başvuru, sözleşme, uygulama ve raporlama süreçlerinde idari, mali ve hukuki konularda destek vermek; gerekli olduğu durumlarda proje için talep edilen dokümanların hazırlanması ve onaylanması için ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
6) Projenin hazırlanması, sunulması ve yönetilmesi aşamalarında öğretim elemanlarına teknik destek vermek ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek.
7) Üniversite, sanayi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ortak projeler üretilmesini sağlamak.
8) Proje gruplarının yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla iletişimini özendirerek ortak çalışmalar yürütülmesini teşvik etmek.
9) Projelerin çıktılarının tespitini yapıp bunların fikri mülkiyet hakkı taşıyıp taşımadığını belirlemek, fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler konusunda ve ticarileşme sürecinde proje sahiplerine destek vermek.
10) Disiplinlerarası araştırmaların planlanması veya yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek.
11) Kamu ve özel kuruluşlardan proje hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin gelen talepleri ön değerlendirmeye tabi tutarak üniversitenin ilgili birimlerine yönlendirmek.
12) Proje kaynaklarının ve altyapı imkanlarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.
13) Projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bilimsel proje veri tabanının oluşturulmasını sağlamak.
14) Proje başvuru bilgilerini araştırma projeleri veri tabanına aktarmak.
15) İyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla seminer, panel vb. etkinlikler düzenlemek.
16) Öğretim elemanlarının, idari prosedürler ve mali konularda mevzuat ve değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla periyodik eğitimler düzenlemek, projelere ilişkin mali istatistikleri tutmak, ilgili birimlere sunmak ve danışmanlık hizmeti sağlamak.