AB-IPA DESTEKLERİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA)

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile aday ülkelere finansal destek sağlar. Türkiye’ye verilen finansal desteklerin amacı, Avrupa Birliğine katılım durumunda, uyum politikasının yönetilmesi ve uygulanmasına hazırlanmasını teminen katkı sağlamak, üyelikle birlikte devreye girecek yapısal fon uygulamalarına hazırlamak ve dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasında destek sağlamaktır.

Beş bileşen halinde yapılandırılan IPA, geçiş dönemi ve kurumsal yapılanma desteği yanı sıra çevre, ulaştırma, bölgesel rekabet, insan kaynakları kalkınması ve kırsal kalkınma olarak belirlenen yeni alanlarda katılım öncesi mali destek sağlamaktadır. Ayrıca aday ülkeler, katkı payları kısmen IPA altında finanse edilmekte olan Birlik Programlarına katılmaya devam etmektedir.

IPA Bileşenleri

  1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
  2. Sınır Ötesi İşbirliği
  3. Bölgesel Kalkınma
  4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
  5. Kırsal Kalkınma (IPARD)

IPA kapsamında 2007-2013 yılları arasında Türkiye için ayrılan fon 4,7 milyar avro idi. 2014-2020 yılları arası için ayrılan fon tutarı 4,8 milyar avro tutarındadır. Katılım Öncesi Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemi, 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci dönemin devamı niteliğinde, yine ülkemizin AB müktesebatına uyum ve müktesebatın uygulanmasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma ilişkin kapasitenin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.

Katılım Öncesi Yardımın Yararlanıcıları

İhalelere katılım Türkiye’nin yanı sıra, üye ve aday ülkelerden tüm gerçek ve tüzel kişilere açıktır. Katılım öncesi yardımın yararlanıcıları sadece Türk Hükümeti, kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmayıp, yerel yönetimler, iş dünyası temsilci örgütleri (meslek örgütleri vb.), sosyal tarafları temsil eden kuruluşlar (sendikalar), KOBİ’ler, dernekler, vakıflar, kar amacı gütmeyen örgütler gibi sivil toplum kuruluşlarıdır. Belirli bir programa teklif sunabileceklerin tam listesi o projenin ihale duyurusunda veya teklif çağrısında belirtilmektedir.

Hibe Duyurusunu Kim Yapar ?

  • İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi Program Otoritesi www.ikg.gov.tr
  • Hibe Programı Sahibi Kuruluş

Başvurular Nereye Yapılır ?

  • Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB/CFCU)

IPA kapsamındaki bir çok hibe duyurusuna ilişkin başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB/CFCU) www.mfib.gov.tr  yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirilmesi, sözleşmelerin imzalanması ve projelere ilişkin bütün finansal işlemler Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKG-PRO)

IPA kapsamında eğitim, istihdam ve sosyal politika alanında yürütülen hibe programlarına ilişkin başvurular İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi Program Otoritesine http://www.ikg.gov.tr/ yapılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:

https://www.ab.gov.tr/5.html